VOÏSZ

DOODGEWONE LEU

Ik wil met oe daans’n, swingen, springen
Dreai mie in 't roond, too mear, doot mear
Breng mie noar de stad, zingen, lachen
Ik maak noe plezeer, want ‘t feeske begint 

Iedereen döt met 

Doodgewone leu die hebt plezeer
Doodgewone leu bint vrolijk

Iedereen is hier, mooi man, mooi man
Klap mear in de haan, too mear, doot mear
't Feeske is begun’n, zingen, lachen
Vier mer lekker deur, morg'n is wied vot

Iedereen döt met

Doodgewone leu die hebt plezeer
Doodgewone leu bint vrolijk
Doodgewone leu stoat haand in haand


IK HEB NE TUKKER KEND

Ik heb ne Tukker kend
Den importear’n bio-ethanol
Dat is braandstof, mer dan milieubewust
Ie kunt d’r ok met rees’n
Doarveur bint speciale races
Milieubewust
Dat wet ik dus

Ik heb ne Tukker kend
Den har ‘n restaurant
Dat valt of steet bie goeie koks
‘n Mooi stukke vlees mu’j nich te lang broad’n
En vis dat et ie bienoa rauw
Dat luustert nauw

Ik heb ne Tukker kend
Den recenseard’n films
D’r bint zeuven deel’n van The Fast and the Furious
Deel dree geet over kammereur
Dat is ‘t meuiste deel
Zoarg da’j den ’n moal zeet
Dat wus ik neet

Ik heb ne Tukker kend
Den dreunk alleen mear goei’n whiskey
Alleen mer Iers’n, Schotsen dreunk-e nich
Het verschil preuf ie dus
Deur den roakerigen ofdroonk
Dat neum ie ‘t boeket
Noe wet ik het

Ik heb ne Tukker kend
Den heul van Camembert
Ne schimmelkees van rauwe koomelk
Dat koomp dus ok oet Camembert
Doarum het-e Camembert
‘t Is absoluut nich ’t zölfde as Brie
Dat wus ik nie

Ik heb ne Tukker kend
Den zèèr dat yoga verbinding betekent
En of ik het wal es heb probeard 
Umdat dat good veur oe zol wèèn
Want oene chakra’s zit dicht
Vandoar oene troage energie
Dat wus ik nie

Ik heb ne Tukker kend
Den zèèr dat ‘t in Oatmössche
Verbood’n is um ne valsen snor te dreag’n
Ie maj’t nich met ne valsen snor op noar de kark
Dan maak ie de leu ant lachen
Dus den valsen snor den mag niet mear
Wet ik dan wear

Ik heb ne Tukker kend
Den kon in ééne minuut
Alle Amerikaanse staat’n opneum’n
He heul ’t meest van Michigan
Dat lig in ‘t  noardoost’n
En is Indiaans veur ’n onmeunig groot mear,
Wet ik dan wear

Ik heb ne Tukker kend
Den zèèr dat Mozart eigelijk Theophilus hett’n
In ’t Grieks kammeroad van God
En in het Latijn is dat Amadeus
Dat hef-e zölf vertaald
Mer hè zèèr lèèwer Amado
Dat gef ik too

Ik heb ne Tukker kend
Den zèèr dat Elvis nog in leaven is
In een dörpke eargens in Mexico
Hè treedt doar ok nog op
Veur ne vaste koppel fans
He woont doar in ne flat
Noe wet ik het

Ik heb ne Tukker kend
Den hef nen heel’n oavend
Oawer het woard Bed proat
Want ‘t vrömde an ‘t woard Bed
Is de voarm van ‘n  ber
Kiek ‘t woard Bed
Hef ok de voarm van ‘n bed
Noe wet ik het

Ik heb ne Tukker kend
Den neum’m zichzölf Iron Man
Den was ok fan van Iron Man
Hè har ok ne pôp van Iron Man
Den heb ik oet de verpakking haald
Dan is zonne pôp dus niks mear weard
Dat was dus verkeard

En toen kwam’n ie,
En eigenlijk heb wie, nich eens zoa völle proat,
En toen kwam’n ie
En ik zèèr: “Moin! Ik schrief leedkes, wat doo ie?”

En ie zèèn’n: ”Moin, dat geet mie, boam’n de pet,
schrief ie, dan oawer mie, één couplet”


ZE HEB’T VERKNALD

Joar’n leed’n op zundagmorgen
De vaste vroag, aan va en moo
Ku ‘j op tied veur ett’n zoarg’n
Want wie wilt, noar Twente too 

’s Middags gung wie op de fiets noar Eansche 
Noar ’t Diekman, ’t oale stadion 
Altied hadd’n wie ene weansche
En dee was, dat Twente won

’t Stadion wörd’n wa wat oald, joa
Leu dee wörd’n gereggeld nat
Allman klaag’n wat hebt wie ‘t vake koald, joa
Den sintelbaan, dee bint wie zat

Bie Twente war’n ze kloar met ’t gejengel
Wie bouwt wat neijs, ’n dak d’r op
Ergn’s tussen Enschede en Hengel 
Niks geen gezeur, geen reng’n op kop 

Refrein:
Ze hebt ut verknald de hoge hearen
Hebt gin idee hoo of dat veult
Twente mös noe goan degradearen
De joarkaart he’k deur’n götsteen speult

Toen ’t grös d’r in lag kon’t meteen beginn’n
Alman bliede het was kloar
Derteen doezend konn’n d’r noar binn’n
Twente maak’n ’t helemoal woar

Op ’t veld ging ‘t vanof begin al mear dan good
Steeds mear leu dee woll’n ’t zeen
’t bestuur dat kwam d’r bienoa bie in nood
Gen plaats… was tegg’n ’t zeare been

Refrein

’t Nieje stadion dat mos der komm’n
Dertigdoezend man d’r in
‘n paar leu had’n de macht al oawernom’n
De beum dee greuid’n de hemmel in

Inmiddels wet wie almoal wa better
Driefzaand doar was ’t op ebouwd
’n paar joar later doar begun’t geëtter
Alman dee ’t noe berouwt

Refrein


VAAK BI'J VÖL TE BANG

Het oawerkoomp mie of en too  
Da’k dèènk wat zal ik doon
Twiefel maakt mie gek
Stoa nich stevig in de schoon

Hoe kan'k 't veraander'n (2x)

Vanaf noe goa 'k dat veraander'n
‘k Zeuk ne nèje dosis lef
‘k Wet alleen nich woar’k 't mut zeuk’n
‘k Wet alleen da’k ‘t mie besef

Hoe kan'k 't veraander'n (2x)

Muj heurn, oons pa den zèèr mie lest
Vaak bi'j völ te bang

Dat ik hier noe stoa te zing'n
Is het leefste wat ik doo
ik mos het wal overwinn'n
mer 't lukt en veult zoo

Mer ik heb 't noe veraanderd
Ik heb 't veraanderd

Ik bin noe echt bevrijd
De angst die bin ik kwiet
Het leaven lacht mie too
En ik zing 't hoogste lied

Ik bin echt veraanderd
Ik bin echt veraanderd
Ik lach noe, ik zing noe
Ik bin echt veraanderd
Ik bin echt veraanderd
Ik lach noe 

Muj heurn, oons pa den zèèr mie lest
Vaak bi'j völ te bang (4x)

Völ te bang 
Ik heb gin angst mear en doaroawer verbaas ik mie elke kear wear
Völ te bang 
Ik doo ’t aans noe, die oale zenuuw’n maakt bie mie gen ene kaans noe
Völ te bang 
Ik heb gin angst mear en doaroawer verbaas ik mie elke kear wear
Völ te bang 
Ik doo ’t aans noe, die oale zenuuw’n maakt bie mie gen ene kaans noe

Muj heurn, oons pa den zèèr mie lest
Vaak bi'j völ te bang 


OP FIETSE

Trap de fietse deur ‘t losse zaand
Op ’n zaandweg an de rechterkaant
Tussche Reèkers Frans en ’n Valk’nbèèrg
    dan fiets ik deur

Langs ’n Hezebèèrg op de Kleikoel an
Doar stop ik eem’n en geniet d’r van
En as ik in de wiedte zee
   dan fiets ik deur

Want ik wil vedan, ik wil alles zeen
Langs ’n Zunnebèèrg goa ik noar benee
Ik hoof host nig te trapp’n 
   dus he’k tied um rond te kiek’n

Ik fiets noe wieder noar ’t Oppersvèèld
Op Achteroagel bin’k ok zear gesteld
As ik dan meu word doo’k ’n motor an
   dan geet ’t host vanzölf

Refrein:
Fiets met oons met deur t Twentse laand
Um alles te bekieken
‘k Heb de motor ok an zet
Ach ’t mot ja ok wat liek’n
Fiets met oons met deur t Twentse laand
Um alles te bekieken
Ie zult ’t zeen: 
oons ‘t Twentse laand is mooi!

Trap de fietse deur ‘t losse zaand
Op ’n zaandweg an de linkerkaant
Tussche Mönnik Teun en Blokhoes Fons
    dan fiets ik deur

Van de K’naalbrug op ’t Smidke an
Doar stop ik eem’n en geniet d’r van
En as ik waterhoentjes zee
   dan fiets ik deur

Want ik wil vedan, ik wil alles zeen
Langs de Kloatscheetbaan krieg ‘k ’t in de
    been’
Toch blief ik fleenk deurtrapp’n,
   ‘k heb nog heel wat te bekieken

Ik fiets noe wieder oawer ’t Dollaand hen
Noar de Borgstad den ik ok good ken
En a’k dan meu word doo’k ’n motor an
   dan geet ’t host vanzölf

Refrein (2x)